Hal Tercümeleri

Alî bin Emrullah ”rahime-hullahü teâlâ”

Osmanlı âlimlerinin en meşhûrlarından. Tefsîr, hadîs, fıkıh âlimidir. Ali bin Emrullah, 916 (m. 1516) senesinde Isparta’da doğdu. Anadolu ve Rumeli’nin çeşitli şehirlerinde kadı ve kadıasker [askerî mahkeme reîsi] olarak vazîfe yaptı. 979 (m. 1571) senesinde Ramazan ayının altıncı günü Edirne’de vefât etti.

Read More

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ”rahime-hullahü teâlâ”

İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden. “Silsile-i aliyye” ismi verilen âlimler ve velîler zincirinin yirmidokuzuncusudur. Asrının müceddidi idi. İsmi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Osmânî olup, lakabı Ziyâeddîn’dir. Hazret-i Osman bin Affân soyundandır.

Read More

Abdullah Süveydî ”rahime-hullahü teâlâ”

Bağdat’ta yetişen âlimlerin büyüklerinden. Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. İsmi, Abdullah bin Hüseyn bin Mer’î bin Nâsırüddîn Bağdâdî Süveydî Abbâsî’dir. Otuzuncu dedesi Abbasî halîfelerinden Ebû Ca’fer Abdullah Mensûr’dur. Künyesi Ebü’l-Berekât, lakabı ise Cemâlüddîn’dir. Süveydî-zâde diye meşhûr oldu. 1104 (m. 1692) senesinde Bağdat’ın batısında Kü...

Read More

Ahmed Cevdet Paşa ”rahime-hullahü teâlâ”

Osmanlı Devleti’nde on dokuzuncu asırda yetişen en büyük ilim ve devlet adamı. Asıl adı Ahmed olup, babası İsmâil Ağa, annesi Topuzoğullarından Ayşe Sünbül Hanım’dır. 27 Mart 1822’de Lofça’da doğdu. 1895’de Bebek’teki yalısında vefât etti. Cenazesi, Fâtih Câmii’nin bahçesindeki kabristanlığa defnedildi.

Read More

Muhammed Hâdimî ”rahime-hullahü teâlâ”

Anadolu’da yaşayan fıkıh ve tasavvuf âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Mustafa olup, Konya’nın Hadim kasabasında 1113 (m. 1701) senesinde doğdu. Künyesi Mevlânâ Ebû Sa’îd’dir. Pâdişâh Üçüncü Ahmed Hân’ın iltifâtına mazhar oldu. 1176 (m. 1762) senesinde doğduğu yer olan Hâdim’de vefât etti.

Read More

Muhammed bin Kutbüddîn-i İznîkî ”rahime-hullahü teâlâ”

Osmanlı Devletinde yetişen âlimlerden ve tasavvuf büyüklerinden. İsmi, Muhammed, lakabı Muhyiddîn ve Kutbüddînzâde’dir. Kutbüddîn-i İznîkî’nin oğludur. Nesebi, Muhammed bin Kutbüddîn bin Muhammed Rûmî el-İznîkî’dir. İznik’de doğdu. Doğum târihi belli değildir. Hanefî mezhebi âlimlerindendir. Çok kitap yazdı. 885 (m. 1480) senesinde Edirne’de vefât ...

Read More

Harputlu İshak Efendi ”rahime-hullahü teâlâ”

Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. Harput'un Percenç köyünde 1803 (H.1218) senesinde doğdu. 1309 [m. 1891] de vefât etdi.

Read More

İmâm-ı Gazâlî ”rahime-hullahü teâlâ”

İslâm âlimlerinin en büyüklerinden ve en meşhûrlarından. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed; künyesi, Ebû Hâmid, lakabı Huccet-ül-İslâm ve Zeynüddîn'dir. Tûsî ve Gazâlî diye de meşhûr olmuştur. 450 (m. 1058) senesinde Tûs şehrinin Gazâl kasabasında doğdu.

Read More

Mevlânâ Abdurrahmân Câmî ”rahime-hullahü teâlâ”

Din ve fen bilgilerinde âlim, velî, şâir. Hirat’da yetişen âlim ve evliyânın en büyüklerinden. İsmi, Abdurrahmân bin Nizâmeddîn Ahmed olup, lakabı Nûreddîn’dir. Câmi ve Mevlânâ nisbetleriyle meşhûr oldu. Anadolu’da Molla Câmi diye tanınmaktadır.

Read More

Seyyid Eyyûb bin Sıddîk ”rahime-hullahü teâlâ”

Seyyid Eyyûb bin Sıddîk Ürmevî, büyük âlimlerdendir. Îrân’ın batısında Ürmiye gölü sâhilinde Türkiye yakınındaki Ürmiye şehrindedir. Nesebi, Seyyid Eyyûb bin Sıddîk ibni Seyyid Alî bin Muhammed Bâbâ’dır. Sa’deddîn-i Kâşgarî yolundan feyz almıştır.

Read More

Abdullah-ı Tercümân ”rahime-hullahü teâlâ”

Büyük âlim ve evliyâ. Ebû Muhammed Abdullah bin Abdullah Tercümân Mayorkî İspanyol papazı iken, Tunus’a gelerek müslüman olan zât. Asıl ismi, Anselmo Turmeda idi. Lakabı Abdullahit-tercümân idi.

Read More

Abdülhakîm-i Arvâsî ”rahime-hullahü teâlâ”

Son asırda yetişen, zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük âlim ve ruh bilgilerinin, tasavvuf ilminin mütehassısı büyük veli. Silsile-i aliyye adı verilen büyük âlimlerin otuz dördüncüsüdür.

Read More

Hüseyin Hilmi Işık Efendi ”rahime-hullahü teâlâ”

Son devir İslâm âlimi, evliyâ ve fen adamı. Arabi, Farisi, Fransızca ve Almanca bilmektedir. Çeşidli, çok kıymetli din ve fen kitâblarının yazarıdır. Nâm-ı müsteârı (Sıddîk Gümüş)dür. Bazı kitaplarında bu ismi kullanmıştır.

Read More

Contact

You can use the contact form or make a request via our e-mail address below. E-Mail: bilgi@mybelovedprophet.com

2024 My Beloved Prophet All rights reserved.